1. DEFINICJE

 

 1. Administrator - podmiot prawny, który jest odpowiedzialny za administrowanie witryną i treściami w niej zawartymi.
 2. Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.
 3. interes.pl - inaczej nazywany Serwisem, którym zarządza Administrator. 
 4. Gość - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu i posiadająca konto w Serwisie. 
 6. Konto Użytkownika - obszar Serwisu, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Serwisie, np. dodawanie ofert.
 7. Kategoria - kategoria tematyczna (np. Interes na sprzedaż czy Nieruchomości), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.
 8. Rejestracja - proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności i aktywacji Konta.
 9. Limit - przewidziana dla wybranych Ogłoszeń ilość znaków, zdjęć i parametrów możliwa do zamieszczenia przy darmowych Ogłoszeniach.
 10. Ogłoszenie - informacja zamieszczona przez Użytkownika na łamach Serwisu, mająca na celu dotarcie do innych Użytkowników oraz Gości. 
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin zatwierdzony przez Administratora wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie.
 12. Serwis - prowadzona przez Administratora internetowa platforma online dostępna w domenie interes.pl 
 13. Transakcja - każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami dotycząca przedmiotu Oferty.
 14. Sprzedający - Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie.
 15. Usługi odpłatne - odpłatne usługi świadczone przez interes.pl Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: opublikowanie płatnego Ogłoszenia lub pakietu Ogłoszeń oraz Usług Promowania.

 

  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Warunki korzystania z Serwisu określa Regulamin. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Administratorem serwisu jest spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. pod adresem 42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 27, o numerze NIP 573-292-99-62, REGON 520-234-050 oraz KRS 0000928086. Kapitał zakładowy 5000,00 zł. Numer rachunku bankowego (ING Bank Śląski): 04 1050 1142 1000 0090 8139 7185 
 3. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. 
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w  niniejszym Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 5. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Treści zamieszczane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o.. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek pobierania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. 
 7. Zabronione jest wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz marki interes.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o..
 8. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. oraz zarządzany przez nią Serwis interes.pl nie jest stroną Transakcji pomiędzy Użytkownikami serwisu.
 9. W ramach Serwisu możliwe jest: 
 • przeglądanie zawartości Serwisu;
 • korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności;
 • publikacja Ogłoszeń w ramach bezpłatnych Limitów;
 • odpłatna publikacja Ogłoszeń poza Limitami;
 • korzystanie z Usług Odpłatnych (w tym Usług Promowania).

9. Usługi przeglądania zawartości Serwisu, Konta oraz publikacji Ogłoszeń w ramach bezpłatnych Limitów są świadczone bezpłatnie. Pozostałe usługi świadczone są odpłatnie.

10. Usługi Dostawy i płatności przy zawarciu Transakcji z oferentem realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. nie jest stroną.

11. Do korzystania z Serwisu w pełnym jego zakresie konieczne jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:

 • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
 • prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer oraz włączoną obsługę JavaScript i plików cookies;

12. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. realizując swoje założenia biznesowe oraz postanowienia regulaminu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie działanie Serwisu. Realizując misję zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawnego funkcjonowania Serwisu, Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu na zasadach opisanych poniżej:

 • Przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie których funkcje Serwisu i usługi świadczone przez spółkę kapitałową interes Sp. z o.o. mogą być ograniczone lub niedostępne.
 • Awaria techniczna to sytuacja wystąpienia błędu technicznego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. lub powstała wyniku procesów niezależnych od spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o. w wyniku którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
 1. nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu;
 2. podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe.
 • W sytuacji wystąpienia awarii technicznej Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. przedłuży czas emisji aktywnych Ogłoszeń w okresie wystąpienia awarii technicznej o:
 1. 24h – w przypadku awarii technicznej trwającej do 3h;
 2. 72h - w przypadku awarii technicznej trwającej powyżej 3h do 24h;
 3. czas trwania awarii technicznej – w przypadku awarii technicznej trwającej ponad 72h.
 • Okres awarii technicznej względem punktu 12, podpunktu „c” będzie liczony od pierwszego momentu jej wystąpienia. To znaczy przedłużenie emisji będzie liczone od momentu, w którym emisja zakończyłaby się na normalnych zasadach - okres przedłużenia będzie dodawany na koniec czasu emisji danego Ogłoszenia w normalnym trybie.

13. Ogłoszenia emitowane w Serwisie są wyświetlane w odpowiednich Kategoriach w kolejności dodania, tj. zgodnie z zasadą: im później Ogłoszenie jest opublikowane przez Użytkownika tym wyżej na liście się znajduje, z zastrzeżeniem Usług Promowania. Na stronie głównej Serwisu rotacyjnie emitowane są wyłącznie Ogłoszenia z aktywną Usługą Promowania oraz najnowsze dodane Ogłoszenia.

 

III. KONTO UŻYTKOWNIKA

 

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu interes.pl, Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:
 • publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;
 • obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników z wszystkimi dostępnymi funkcjami;
 • zarządzania płatnościami i usługami świadczonymi w Serwisie przez Spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o.;
 • zamawianie Usług Promowania;

2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie powiązane z danym adresem email.

4. Rejestracja Konta wymaga:

 • wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz bezpiecznego hasła lub uwierzytelnienia za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jak np. Facebook, Google lub LinkedIn;
 • zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.

5. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Plików Cookies i Podobnych Technologii. 

6. Po wypełnieniu formularza z danymi wymaganymi do Rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta oraz link do aktywacji Konta. Rejestracja zostanie pomyślnie zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości email potwierdzającej Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa, a Konto nie zostaje aktywowane. Wyjątkiem jest rejestracja uwierzytelnienia za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jak np. Facebook, Google lub LinkedIn.

7. Użytkownik oświadcza, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z podanych danych. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych kryteriów.

 8. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez niepowołane osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o. w wypadku utraty dostępu do Konta lub o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.

9. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:

 • prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;
 • usunięcie Konta możliwe jest poprzez: wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta, przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu pisemnie na adres spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o.;
 • wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o. z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu;
 • rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania, oznacza to, że uiszczone przez Użytkownika płatności nie będą podlegać zwrotowi. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. nie będzie również zobowiązana do zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach Usług Odpłatnych np. wyróżnienia ofert;
 • po usunięciu Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w trakcie korzystania z Serwisu.

10. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. jest uprawniona do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik:

 • nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie przekazana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Użytkownik będzie mógł anulować usunięcie konta ponownie logując się do Konta. Prawo Spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o. do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie; 
 • pomimo uprzedniego wezwania go przez Spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o. do zaprzestania określonych działań niezgodnych z regulaminem i przepisami prawa kontynuuje określone w wezwaniu działania.

11. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniu. 

 12. Odstąpienie konsumenckie. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ze Spółką kapitałową interes.pl Sp. z o.o. odstąpić od przedmiotu umowy bez podania przyczyny. Aby dokonać tej czynności należy złożyć oświadczenie w tym zakresie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o.. Wraz z odstąpieniem od umowy usługi Konta wygasają pozostałe umowy łączące Spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o. z Użytkownikiem. Treść składanego oświadczenia należy zatytułować „Odstąpienie konsumenckie”, w części opisowej konieczne jest zamieszczenie loginu i adresu e-mail, które służyły do logowania w serwisie oraz podpisać się w sposób tradycyjny lub elektroniczny (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). 

  

IV. ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ

 

 1. Oferty mogą zamieszczać tylko Użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto w Serwisie interes.pl
 2. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich  Gości korzystających z Serwisu. Użytkownik w opublikowanym Ogłoszeniu przedstawi dostępne do publicznej wiadomości należące do niego dane kontaktowe.
 3. W momencie publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Spółce kapitałowej interes.pl Sp. z o.o. niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie całości lub wybranego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów Spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o. za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie zgody na w/w czynności jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę sieci internet Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. nie posiada pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.
 4. Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi określone w Regulaminie, być zgodna z prawem, zawierać prawdziwe i zrozumiałe informacje oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o.. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów: 
 • ogłoszenie zostanie sporządzone w języku polskim lub angielskim,
 • ogłoszenie nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
 • Użytkownik wybierze jedną, właściwą dla Przedmiotu Kategorię i podkategorie tematyczną, do których Ogłoszenie powinno zostać przypisane;
 • Użytkownik wskaże cenę łączną w złotych polskich, będącą ceną brutto oraz ewentualnie wskaże, że cena jest do negocjacji;
 • Użytkownik wskaże stan Przedmiotu jako nowy lub używany - jeśli dotyczy przedmiotu ogłoszenia
 • w treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza;
 • jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego rodzaju Przedmiotu Ogłoszenia;
 • w treści Ogłoszenia nie można zamieszczać takich treści jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. (tj. serwisów publikujących oferty lub ogłoszenia pochodzące od użytkowników sieci Internet). 

5. W przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. uprawniona jest do zmiany Kategorii, w wypadku kiedy zmiana skutkowałaby opublikowaniem Ogłoszenia poza Limitem Ogłoszenie jest usuwane.

6. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez:

 • kliknięcie w pole „Dodaj ogłoszenie” lub podobne;
 • wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu oferty i wymaganych przez Serwis parametrów oferty
 • dokonanie płatności (tylko w odniesieniu do Ogłoszeń płatnych).

7. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji (za wyjątkiem Ogłoszeń płatnych z góry, których publikacja następuje od momentu zaksięgowania opłaty) i trwa przez kolejne 30 Dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 • doszło do zbycia Przedmiotu Oferty przez Użytkownika;
 • Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu niż ten, którego dotyczyło pierwotnie;
 • Użytkownik usunął Ogłoszenie.

Wyjątkiem jest czas trwania ogłoszenia bezpłatnego, które ma ograniczone funkcjonalności w tym czas emisji ogłoszenia wynoszący 21 dni. Okres ten można wydłużyć opłacając taką funkcjonalność. Każde ogłoszenie można przedłużyć. W zależności od tego czy ogłoszenie jest bezpłatne lub płatne przedłużenie będzie darmowe lub płatne. W wypadku subskrypcji ogłoszenie będzie wyświetlane w sposób ciągły, a za jego emisję będzie pobierana stała miesięczna opłata.

8. W trakcie trwania emisji ogłoszenia, Użytkownik ma prawo do edycji oferty w tym jej parametrów oraz do usunięcia Ogłoszenia.

9. W wypadku ogłoszeń płatnych Użytkownik ma prawo w okresie przed zakończeniem emisji Ogłoszenia do przedłużenia emisji o kolejne 30 dni. Wyjątkiem jest skorzystanie z opcji subskrypcji na ogłoszenia, gdzie oferta jest wyświetlana w sposób ciągły do momentu wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie 7 „Zasad publikacji ogłoszeń”

10. W wypadku ogłoszeń płatnych w formie subskrybcji emisja oferty trwa do momentu usunięcia oferty przez Użytkownika, rezygnacji z subskrypcji, usunięcia oferty przez Spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o. w wypadku złamania regulaminu lub kilkukrotnym niepowodzeniu płatności subskrybcji.

11. Wraz z zakończeniem emisji Ogłoszenia niezależnie od przyczyny, Ogłoszenie trafi do odpowiedniej zakładki profilu Konta, gdzie zostanie zarchiwizowane w taki sposób, aby umożliwić Użytkownikowi wgląd do treści Ogłoszenia. Archiwizacja ogłoszenia przez Serwis będzie trwać nie krócej niż 6 miesięcy.

  

V. OGŁOSZENIA BEZPŁATNE

 

 1. Publikacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się w ramach Limitów przewidzianych dla każdego z Użytkowników
 2. Limity dla ogłoszeń bezpłatnych określają ilość maksymalnych znaków tekstu ze spacjami, które Użytkownik może zamieścić  w opisie ogłoszenia. Limit wynosi 200 znaków ze spacjami.
 3. W ramach ogłoszenia bezpłatnego funkcja dodawania zdjęć do oferty została ograniczona do jednego.
 4. Ogłoszenia bezpłatne można promować oraz dokupić do nich funkcjonalności w postaci dodatkowej ilości znaków lub zdjęć, a także wydłużonego czasu emisji. 

 

VI. OGŁOSZENIA PŁATNE

 

1. Publikacja ogłoszenia płatnego przez Użytkownika jest możliwa po opłaceniu przez Użytkownika pojedynczego Ogłoszenia (rozumianego przez dokupienie funkcjonalności w postaci dodatkowej ilości znaków lub zdjęć lub do bezpłatnego ogłoszenia lub wydłużonego czasu emisji), subskrypcji na ogłoszenie lub pakietów Ogłoszeń. 

2. Rozpoczęcie emisji płatnego ogłoszenia nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o.

3. Cennik płatnych ogłoszeń znajduję się w zakładce Cennik na stronie Serwisu.

 

VII. USŁUGI PROMOWANIA OGŁOSZEŃ

 

 1. Dla zwiększenia efektywności i atrakcyjności emisji Ogłoszenia, Użytkownik ma prawo skorzystać z płatnych Usług promowania swojego Ogłoszenia.
 2. Usługi promowania ogłoszeń oraz cennik za promowanie ogłoszeń znajduje się w zakładce Cennik na stronie Serwisu.
 3. Każdy Użytkownik może uruchomić usługę promowania w momencie rozpoczęcia publikacji ogłoszenia oraz w trakcie jego emisji.
 4. Usługi promowania dotyczą pojedynczego ogłoszenia i mogą być dostępne w pakietach określonych w zakładce Cennik na stronie Serwisu.
 5. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność usług promowania ogłoszeń podczas emisji ogłoszenia w ujęciu rzeczywistego zwiększenia zainteresowania przedmiotem ogłoszenia.

 

 

VIII. PŁATNOŚCI

 

 1. Użytkownik przed dokonaniem płatności za wybrane płatne usługi będzie każdorazowo informowany w podsumowaniu o całkowitej kwocie do zapłaty. 
 2. Wszystkie podane ceny za płatne usługi są cenami brutto. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. może zamieszczać jednocześnie ceny netto i brutto. W podsumowaniu całkowitej kwoty do zapłaty za ogłoszenia każdorazowo podawana jest kwota, brutto. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. może zamieszczać jednocześnie ceny netto i brutto oraz wysokość podatku VAT. 
 3. Dokonanie płatności za usługi płatne w Serwisie dokonywane są każdorazowo „z góry” to znaczy w pełnej kwocie wymaganej dla danej usługi lub usług przed rozpoczęciem realizacji.
 4. Płatności odbywają się przy użyciu form płatności udostępnianych przez Spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usług płatnych nastąpi w chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o.
 6. Dokonanie płatności odbywa się za pomocą dostępnych metod. Każdorazowo Użytkownik ma prawo do wyboru metody płatności.
 7. Wybór metody płatności wiąże się z nawiązaniem odrębnego stosunku prawnego z dostawcą usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z płatnością Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. nie jest stroną. Użytkownik w takim wypadku ma obowiązek skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim operatorem płatności w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzyskania reklamacji. 
 8. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania/podpięcia kart płatniczych celem dokonywania opłat za płatne usługi oraz dokonywania płatności za emisje ogłoszeń w modelu subskrypcyjnym. Podpięta karta płatnicza działa do obsługi płatności przez zewnętrznego usługodawcę, który obsługuje daną kartę płatniczą. 
 9. Realizacja usług przez Spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o. jest rejestrowana/dokumentowana fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Użytkownicy w celu otrzymania faktur VAT powinni wypełnić odpowiedni formularz podczas rejestracji. Po zaksięgowaniu płatności dla każdego z Użytkowników będzie automatycznie wystawiana faktura VAT.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT, niezwłocznie po każdej zmianie.
 12. Faktury VAT są udostępniane Użytkownikom w formie elektronicznej za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu email. Użytkownik otrzymujący fakturę VAT jest zobowiązany do jej przechowywania we własnym zakresie.
 13. W wypadku nie otrzymania faktury VAT, Użytkownik powinien zgłosić taki fakt na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 14. W wypadku zakończenia emisji Ogłoszenia we wcześniejszym terminie z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia Przedmiotu Oferty albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego Przedmiotu niż Przedmiot, którego dotyczyło pierwotnie, opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia oraz związanych z nim Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I SKARGA 

 

1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości ze strony działań Serwisu Użytkownik powinien  na początku skontaktować się z działem Centrum Pomocy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zgłaszając nieprawidłowości należy podać jak najwięcej informacji do weryfikacji występującego problemu. 

3. Reklamacja lub skarga powinna zawierać:

 • Imię i Nazwisko, 
 • Nazwę reprezentowanego podmiotu (jeśli dotyczy),
 • Adres email przypisany do Użytkownika posiadającego Konto w serwisie,
 • Numer ID Ogłoszenia (jeśli dotyczy),
 • Przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja,

4. Reklamację lub skargę należy złożyć drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o.

5. Okres rozpatrzenia reklamacji lub skargi trwa do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

6. Reklamacja oraz skarga przysługuje i jest rozpatrywana na zasadach opisanych w regulaminie oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

 

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie przez Administratora korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa dla praw autorskich oraz ochrony własności intelektualnej i są wyłączną własnością Administratora.
 2. Wykorzystywanie w/w treści bez pisemnej zgody Administratora będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 

  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jego integralnej części w formie załączników z zachowaniem następujących zasad:

 

 • każda zmiana zostanie przekazana do wiadomości Użytkownika drogą elektroniczną,
 • zmiany każdorazowo wchodzą w życie w terminie wskazanym przez spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o., który jest nie krótszy niż 14 dni od daty przekazania komunikatu (wyjątkiem będą odgórne przepisy obowiązującego prawa, które będą wskazywać inaczej lub konieczność wprowadzenia zmian mających na celu ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników), 
 • wprowadzone zmiany nie mogą mieć wpływu i prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia, praw Użytkownika z tytułu nabytych w Serwisie Usług Odpłatnych, które jeśli były wykupione przed wejściem w życie zmian regulaminu muszą być zrealizowane na dotychczasowych zasadach, chyba że zmiany wpływałyby na korzyść Użytkownika.

2. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu posiada w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy na świadczone usługi przez Serwis.

3. Właściwymi przepisami prawa dla umów wiążących Użytkownika ze Spółką kapitałową interes .pl Sp. z o.o. są przepisy prawa polskiego chyba, że w danym przypadku bezwzględne przepisy prawa stanowią inaczej. 

4. Spory powstałe w wyniku świadczenia Usług przez Spółkę kapitałową interes.pl Sp. z o.o. na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.