Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w serwisie interes.pl 

 

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

 

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w serwisie interes.pl prowadzonym przez Administratora, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia

 

Administrator - Administratorem serwisu jest spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. pod adresem 42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 27, o numerze NIP 573-292-99-62, REGON 520-234-050 oraz KRS 0000928086. Kapitał zakładowy 5000,00 zł. Numer rachunku bankowego (ING Bank Śląski): 04 1050 1142 1000 0090 8139 7185 lub jego pośrednik przekazujący kody rabatowe

 

Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Administratora lub jego pośredników w ramach promocji organizowanej przez serwis lub indywidualnego porozumienia z Administratorem Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zakupienie subskrypcji na odpowiedni okres czasu 

 

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.interes.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu usług

 

Serwis - prowadzona przez Administratora internetowa platforma online dostępna w domenie interes.pl

 

 

II. Warunki ogólne.

 

1. Administrator zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Użytkownikiem. 

2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie usług nieobjętych innymi promocjami w serwisie interes.pl 

3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Administratorowi.

4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Użytkownikowi.

5. Otrzymany od Administratora Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku za wyjątkiem stałych kodów ujętych w niniejszym regulaminie. 

6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Użytkownikowi.

 

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie przekazania za pomocą rozmowy telefonicznej, wiadomości e-mail, SMS, komunikatora serwisu, reklam oraz innych dostępnych form.

2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Użytkownika. Użytkownik ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w podsumowaniu płatności przy zakupie usług w Serwisie. 

3. Aby skorzystać z przekazanego przez Administratora Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod kuponu” podczas procesu opłacania płatnych usług w Serwisie.

4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych usług o wartość procentową przekazanego Użytkownikowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie usług nieobjętych innymi promocjami. 

5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Użytkownika, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Serwisie. 

6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

7. Administrator ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności. 

 

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

 

Wszelkie reklamacje dotyczące wad usług lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Serwisu.

 

V. Postanowienia końcowe.

 

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia 

2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Serwisu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.